BuyTogether 板


LINE

1. 購買物品介紹、網址: https://detail.tmall.com/item.htm?id=631363446658 2. 地點:直寄 3. 發文者是否可當主購:可 4. 其他事項: 可以穿去練瑜伽 也可以平常出門逛街穿 顯瘦好搭配 想買幫我推+數量 開團會寄通知 --
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.226.54 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1610562162.A.E8C.html
1F:推 eva67tw: +2 1.161.2.36 01/14 02:51
2F:推 avoavo: +1 1.162.213.238 01/14 06:24
3F:推 uunuu: +1 218.173.41.242 01/14 06:32
4F:推 snao: +2 59.126.121.17 01/14 07:42
5F:推 jenny55555: +1 101.12.52.44 01/14 07:59
6F:推 she50931s: +1 223.137.64.128 01/14 08:07
7F:推 yongllee: +1 39.13.96.45 01/14 08:14
8F:推 bunnyjuliana: +2 111.252.71.226 01/14 08:16
9F:推 wangshow: +1 223.139.199.14 01/14 08:30
10F:推 chiumayday: +1 114.137.84.234 01/14 08:31
11F:推 claude1470: +1 42.73.156.157 01/14 08:38
12F:推 sharonhsiao: +1 223.136.36.248 01/14 08:53
13F:推 Meiyu: +1 210.240.31.10 01/14 08:55
14F:推 icewu: +2140.130.199.236 01/14 09:06
15F:推 wawa904: +2 223.140.67.220 01/14 09:13
16F:推 nancyfuji: +1 42.77.113.232 01/14 09:16
17F:推 nightjing: +2 223.136.238.27 01/14 09:17
18F:推 banlin: +2 101.10.8.16 01/14 09:20
19F:推 qzqoqe: +2 60.248.108.115 01/14 09:26
20F:推 sukis47: +2 112.78.66.114 01/14 09:27
21F:推 yfishblue: +1223.139.147.178 01/14 09:31
22F:推 kei2363013: +1 39.8.62.244 01/14 09:31
23F:推 wasigoga: +2 223.139.1.34 01/14 09:42
24F:推 tina87187915: +1 42.73.161.230 01/14 09:45
25F:推 Smileko: +1 180.217.39.226 01/14 09:48
26F:推 tomar: +1 220.141.9.251 01/14 09:59
27F:推 Allison: +1 223.137.27.165 01/14 10:04
28F:推 suiorisu: +2 101.12.57.198 01/14 10:19
29F:推 eva0wing: +1 61.220.52.245 01/14 10:20
30F:推 izumihare: +2114.136.129.132 01/14 10:21
31F:推 secret521: +1123.193.112.125 01/14 10:23
32F:推 LINGTOP: +1 49.216.18.79 01/14 10:27
33F:推 wangju06: +1 39.11.230.139 01/14 10:28
34F:推 FoxFuji: +1220.130.134.252 01/14 10:30
35F:推 maggie5410: +2-3 49.216.160.100 01/14 10:36
36F:推 fate8641: +1 27.242.62.15 01/14 10:50
37F:推 echoboo: +1 210.71.47.253 01/14 10:56
38F:推 hnwsiren: +1 111.82.219.52 01/14 10:58
39F:推 bimlwy283: +1 27.52.63.102 01/14 11:04
40F:推 Nata895: +1 114.44.79.240 01/14 11:20
41F:推 alphilia: +1 42.74.60.166 01/14 11:20
42F:推 vchiav1121: +1 59.115.210.190 01/14 11:25
43F:推 ymca7155: +1 49.216.70.61 01/14 11:47
44F:推 liyun58: +2 220.136.26.217 01/14 11:50
45F:推 ilovekkk328: +1 210.61.209.244 01/14 11:52
46F:推 emmahan1994: +1 163.25.110.151 01/14 11:56
47F:推 jumvic: +1 122.121.35.119 01/14 12:00
48F:推 h5201566: +1 114.137.57.212 01/14 12:05
49F:推 stella159: +1140.113.134.163 01/14 12:14
50F:推 violin12808: +1 114.137.57.44 01/14 12:14
51F:推 sukichengyi: +2 49.216.66.135 01/14 12:15
52F:推 hsiaomao1004: +2 42.72.69.228 01/14 12:17
53F:推 toadyen: +2223.137.117.126 01/14 12:19
54F:推 Ariesmee: +2 42.74.228.159 01/14 12:29
55F:推 nanamo: +1 101.12.50.128 01/14 12:33
56F:推 yvonne158: +2 101.136.48.59 01/14 12:55
57F:推 queenie0120: +2 211.21.61.20 01/14 13:04
58F:推 fang0824: +1 111.82.24.57 01/14 13:13
59F:推 ymca7155: +1 49.216.70.61 01/14 13:18
60F:推 rere40321: +2 123.51.191.43 01/14 13:22
61F:推 globeball: +1 42.72.167.232 01/14 13:24
62F:推 yjo494t86: +2 39.13.100.176 01/14 13:24
63F:推 f5555: +1 39.12.6.226 01/14 13:24
64F:推 chia0714: +1 223.137.165.3 01/14 13:24
65F:推 meow1126: +2 124.218.51.240 01/14 14:11
66F:推 clocei: +1 42.73.204.129 01/14 14:14
67F:推 green900: +1220.138.234.224 01/14 14:23
68F:推 fishink: +1 220.135.42.90 01/14 14:49
69F:推 elle421: +1 27.247.11.61 01/14 15:06
70F:推 carcifer: +1 111.241.13.198 01/14 15:06
71F:推 bandafalean: +1 111.83.25.232 01/14 15:11
72F:推 mindy0728: +2 101.137.16.143 01/14 15:17
73F:推 felimia: +1220.135.196.109 01/14 15:17
74F:推 topaing1: +1 1.163.8.200 01/14 15:21
75F:推 puddingxddd: +2 101.10.103.68 01/14 15:51
76F:推 pink11088: +1 101.12.77.207 01/14 15:59
77F:推 anita7517: +1 1.171.236.147 01/14 16:14
78F:推 ronglcst: +1 39.11.71.249 01/14 16:25
79F:推 yusin318: +1 59.124.246.7 01/14 16:41
80F:推 grace910: +1 163.32.129.118 01/14 16:52
81F:推 yamap82101: +2 27.52.103.124 01/14 17:02
82F:推 yin99: +1 209.141.41.205 01/14 17:05
83F:推 a19890201: +1 123.192.62.58 01/14 17:13
84F:推 nina5758: +1 110.26.160.227 01/14 17:46
85F:推 kelly6267: +1 112.78.78.224 01/14 17:49
86F:推 chinghwa: +2 114.137.31.77 01/14 17:56
87F:推 liebes: +1 114.45.92.73 01/14 17:58
88F:推 poister: +1122.116.201.153 01/14 18:18
89F:推 opaquely: +2 49.216.89.21 01/14 18:49
90F:推 ym10119211: +1 49.216.52.160 01/14 18:58
91F:推 sala7by: +1111.250.160.207 01/14 19:02
92F:推 kuza55: +1 111.71.220.4 01/14 19:07
93F:推 yramesor: +2 180.218.44.61 01/14 19:13
94F:推 xu3jp6fu04: +1 42.73.54.94 01/14 19:15
95F:推 Darkcircle: +2 114.34.69.27 01/14 19:41
96F:推 ching79521: +1122.118.193.124 01/14 19:48
97F:推 holalala: +2 42.73.21.112 01/14 19:48
98F:推 irene4725: +1 1.200.27.98 01/14 19:48
99F:推 BeautySinger: +1 101.12.17.7 01/14 19:49
100F:推 fe99877: +1 1.165.50.6 01/14 20:00
101F:推 OuOJK: +1 101.10.11.66 01/14 20:03
102F:推 mayday0714: +1 61.230.197.189 01/14 20:13
103F:推 polkmn: +1 114.40.156.38 01/14 20:17
104F:推 etboy08: +1 223.140.127.29 01/14 20:26
105F:推 yaoic0506: +2 1.172.137.103 01/14 20:29
106F:推 rubyzz: +1203.121.230.145 01/14 20:32
107F:推 jen0324: +1 39.11.97.178 01/14 20:33
108F:推 Andrene: +1 114.136.51.46 01/14 20:46
109F:推 fine1026: +2 223.137.205.4 01/14 20:54
110F:推 hhhblue: +2 223.138.136.70 01/14 20:59
111F:推 sungirl429: +1 220.142.73.74 01/14 21:00
112F:推 lan002: +1 114.136.213.95 01/14 21:10
113F:推 nakimusi: +1 223.138.90.12 01/14 21:15
114F:推 tzuhui1127: +2 39.8.6.85 01/14 21:28
115F:推 antiachen: +1 42.74.53.4 01/14 21:49
116F:推 pucca1025: +2 1.163.34.212 01/14 22:07
117F:推 niylove: +2 42.0.73.125 01/14 22:07
118F:推 wewanting: +1 175.182.19.12 01/14 22:08
119F:推 moritamayumi: +1 61.228.249.90 01/14 22:15
120F:推 Hsiangmiao: +1 1.169.101.210 01/14 22:25
121F:推 nmzx: +2 49.216.17.187 01/14 22:31
122F:推 eerrtty: +2 123.194.189.67 01/14 22:31
123F:推 miniabc: +1118.165.132.137 01/14 22:44
124F:推 kimchi520: +2 111.82.173.104 01/14 22:55
125F:推 alwaysenjoy: +1 123.194.20.179 01/14 23:21
126F:推 belle0625070: +2 111.254.59.130 01/14 23:22
127F:推 utada29: +我 106.1.235.243 01/14 23:31
128F:推 lilian6879: +1 220.135.48.199 01/14 23:33
129F:推 sally77917: +1 219.68.155.87 01/14 23:40
130F:推 jesuswithme: +2 220.135.175.4 01/15 00:05
131F:推 sara132152: +1 49.216.169.178 01/15 00:07
132F:推 sophai07: +1 111.246.109.60 01/15 00:07
133F:推 birdfish1111: +1 114.26.26.54 01/15 00:15
134F:推 shin79324: +1 36.225.212.230 01/15 00:41
135F:推 wenhuilo: +1 1.200.79.99 01/15 00:46
136F:推 himimi: +1 1.161.39.191 01/15 00:56
137F:推 unic5210: +1 111.71.2.138 01/15 01:18
138F:推 opaopa1982: +2 101.137.90.98 01/15 01:29
139F:推 ilmouse: +1 1.174.13.123 01/15 01:31
140F:推 sunkui13: +1 180.217.31.114 01/15 01:53
141F:推 baby0408: +2 223.136.87.162 01/15 02:38
142F:推 vet1242000: +1 180.217.47.215 01/15 02:43
143F:推 lililin: +1 36.230.110.206 01/15 05:44
144F:推 lizcat: +1 111.241.26.100 01/15 06:52
145F:推 secretweapon: +1 1.161.94.111 01/15 06:52
146F:推 kghg25270: +1 42.72.224.172 01/15 07:17
147F:推 lalilala: +1 111.250.61.209 01/15 07:57
148F:推 briddapa: +1 27.52.126.167 01/15 08:07
149F:推 lonelovestar: +1 101.10.10.189 01/15 08:13
150F:推 sunnyday1989: +1 1.200.251.45 01/15 08:35
151F:推 Armuu: +2 1.160.146.165 01/15 09:00
152F:推 princesssara: +2 111.255.38.126 01/15 09:13
153F:推 passkily: +2 211.76.246.66 01/15 09:28
154F:推 chaneyunnsha: +1 223.136.35.153 01/15 10:46
155F:推 bulegreen: +1 60.250.36.215 01/15 10:50
156F:推 paopaokung: +1 111.71.88.181 01/15 10:56
157F:推 flyinelf: +1 220.142.78.252 01/15 11:35
158F:推 novia1120: +1 111.235.214.1 01/15 11:35
159F:推 fys0617: +2 49.216.92.65 01/15 12:09
160F:推 lilian0112: +1 180.217.35.68 01/15 12:24
161F:推 pIvy: +1 180.217.53.21 01/15 12:40
162F:推 lanwawa: +1 61.219.53.14 01/15 13:04
163F:推 ShaluAdele: +1 223.137.209.57 01/15 13:24
164F:推 yiao325: +1 111.255.3.112 01/15 13:41
165F:推 anne7310: +2 111.82.154.170 01/15 13:43
166F:推 arashi393: +2210.240.155.253 01/15 13:43
167F:推 lynnss: +3 110.30.136.223 01/15 13:53
168F:推 muahJuice: +1 27.242.195.38 01/15 14:51
169F:推 bluebright: +1 61.223.139.203 01/15 14:58
170F:推 n2848123: +1 111.82.2.54 01/15 15:52
171F:推 showjojo: +1 1.200.30.250 01/15 18:24
172F:推 ddjvmt: +1 223.137.28.94 01/15 18:28
173F:推 salugoku: +1 223.137.12.47 01/15 18:59
174F:推 yckcalina: +1 61.231.83.131 01/15 20:24
175F:推 s04530021: +2223.136.140.105 01/15 21:23
176F:→ Elan: +1 180.217.66.185 01/15 22:19
177F:→ Sopt: +2 223.140.79.59 01/15 22:57
178F:推 blackrainbow: +1 27.242.63.9 01/15 23:21
179F:→ tbbest963: +1 27.246.66.33 01/15 23:33
180F:推 a71540: +2 114.136.21.159 01/15 23:41
181F:推 sulikle: +1114.137.169.169 01/16 00:07
182F:推 dues25184: +1 114.26.93.93 01/16 00:39
183F:推 nickhun: +1 42.75.15.153 01/16 00:57
184F:推 emma15951: +1 1.200.78.151 01/16 02:23
185F:推 pumpkin0414: +1 220.135.12.146 01/16 02:56
186F:推 std90061: +1123.194.177.147 01/16 07:55
187F:推 balarain: +2 42.77.100.216 01/16 10:52
188F:推 kyun: +1223.140.194.170 01/16 13:25
189F:推 irish11: +2 218.166.66.137 01/16 15:02
190F:推 su3cl3a8: +1 42.75.114.87 01/16 15:07
191F:→ s19890903: +1223.140.228.227 01/16 16:12
192F:→ smilewind: +1180.217.201.247 01/16 18:36
193F:推 lattecoffee: +1 111.83.237.56 01/16 21:14
194F:推 v9933: +2 111.246.87.209 01/16 22:35
195F:推 penelope: +1 49.216.160.86 01/16 22:59
196F:推 unogame: +1 1.168.20.44 01/16 23:23
197F:推 tingvicky: +1 1.200.139.99 01/16 23:42
198F:推 facet: +1223.136.187.190 01/17 01:10
199F:推 kumamon555: +2223.137.247.203 01/17 01:47
200F:推 maka: +1 1.168.71.90 01/17 12:57
201F:推 foreverivy: +1 220.136.113.42 01/17 14:06
202F:推 aestheticer: +1 36.225.194.155 01/17 14:07
203F:→ oldwang327: +2223.137.235.143 01/17 20:11
204F:推 ericaabc: +1 223.26.80.216 01/17 22:44
205F:推 qback5517: +1 223.140.39.86 01/18 00:34
206F:推 poiu9999: *1 114.137.47.109 01/18 00:53
207F:推 dwflower: +1 42.75.36.213 01/18 02:23
208F:推 horizon: +1 112.78.83.178 01/18 12:44
209F:推 chloe0803: +1 60.245.124.97 01/19 10:44

贊助商連結

918預售屋新成屋團購資訊平台

like.gif 您可能會有興趣的文章
icon.png[問題/行為] 貓晚上進房間會不會有憋尿問題
icon.pngRe: [閒聊] 選了錯誤的女孩成為魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一張
icon.png[心得] EMS高領長版毛衣.墨小樓MC1002
icon.png[分享] 丹龍隔熱紙GE55+33+22
icon.png[問題] 清洗洗衣機
icon.png[尋物] 窗台下的空間
icon.png[閒聊] 双極の女神1 木魔爵
icon.png[售車] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四門
icon.png[討論] 能從照片感受到攝影者心情嗎
icon.png[狂賀] 賀賀賀賀 賀!島村卯月!總選舉NO.1
icon.png[難過] 羨慕白皮膚的女生
icon.png閱讀文章
icon.png[黑特]
icon.png[問題] SBK S1安裝於安全帽位置
icon.png[分享] 舊woo100絕版開箱!!
icon.pngRe: [無言] 關於小包衛生紙
icon.png[開箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 簡單測試
icon.png[心得] 蒼の海賊龍 地獄 執行者16PT
icon.png[售車] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑戰33 LV10 獅子座pt solo
icon.png[閒聊] 手把手教你不被桶之新手主購教學
icon.png[分享] Civic Type R 量產版官方照無預警流出
icon.png[售車] Golf 4 2.0 銀色 自排
icon.png[出售] Graco提籃汽座(有底座)2000元誠可議
icon.png[問題] 請問補牙材質掉了還能再補嗎?(台中半年內
icon.png[問題] 44th 單曲 生寫竟然都給重複的啊啊!
icon.png[心得] 華南紅卡/icash 核卡
icon.png[問題] 拔牙矯正這樣正常嗎
icon.png[贈送] 老莫高業 初業 102年版
icon.png[情報] 三大行動支付 本季掀戰火
icon.png[寶寶] 博客來Amos水蠟筆5/1特價五折
icon.pngRe: [心得] 新鮮人一些面試分享
icon.png[心得] 蒼の海賊龍 地獄 麒麟25PT
icon.pngRe: [閒聊] (君の名は。雷慎入) 君名二創漫畫翻譯
icon.pngRe: [閒聊] OGN中場影片:失蹤人口局 (英文字幕)
icon.png[問題] 台灣大哥大4G訊號差
icon.png[出售] [全國]全新千尋侘草LED燈, 水草

請輸入看板名稱,例如:BuyTogether站內搜尋

TOP