BuyTogether 板


LINE

1. 購買物品介紹、網址: A款 鈕扣款 https://detail.1688.com/offer/579158257711.html B款 鬆緊腰 https://detail.1688.com/offer/582331976590.html 2. 地點:直寄 3. 發文者是否可當主購:是 4. 其他事項: 變胖了 只能買新的短褲XD~ 真的想買再+1 ~~~ 不要亂推阿+ ˊ口ˋ + 暖冬很需要毛呢短褲搭褲襪 R R R R --
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.118.118
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1543542529.A.4C4.html
1F:推 girl5627: +149.216.165.40 11/30 09:55


2F:推 e1281251: +1220.135.219.74 11/30 10:03
3F:推 maing2029: +1125.230.17.195 11/30 10:29
4F:推 winebell: +1114.136.49.5 11/30 10:38
5F:推 yuki1107: +1111.241.184.14 11/30 10:45
6F:推 tomadochen: +149.215.128.29 11/30 10:57
7F:推 chibyuarashi: +1223.136.69.28 11/30 11:09
8F:推 rpg1211: +1101.13.197.203 11/30 12:27
9F:推 ching79521: +1220.133.82.245 11/30 12:28
10F:推 amy23652: +1118.170.213.64 11/30 12:42
11F:推 ws9061026: +1223.136.27.134 11/30 13:03
12F:推 millefeuille: +142.73.173.90 11/30 13:07
13F:推 monica05373: +1211.21.180.58 11/30 13:07
14F:推 anita00: +1101.8.216.175 11/30 13:15
15F:推 happycake: +1211.20.112.187 11/30 13:21
16F:推 r0h7x4rj: +1223.141.203.22 11/30 14:28
17F:推 f860260: +160.248.81.190 11/30 14:55
18F:推 Mei201197: +1223.136.101.143 11/30 16:04
19F:推 sungis: +1117.19.194.199 11/30 16:55
20F:推 ns19: B+1114.40.15.227 11/30 17:03
21F:推 katherinkoko: B+1 223.137.157.10 11/30 19:07
22F:推 spadel89488: +1 114.136.6.33 11/30 19:07
23F:推 a29492398: +1111.249.0.232 11/30 19:51
24F:推 hahafine: B+136.230.198.185 11/30 20:18


25F:推 smilewalk: +1 39.8.68.111 11/30 20:35
26F:推 lisaui: +139.12.203.130 11/30 20:59
27F:推 iem880: B+1 39.8.135.235 11/30 21:07
28F:推 PhoebeWang: +127.242.190.118 11/30 21:41
29F:推 ulee: +1 114.38.35.44 11/30 22:53
30F:推 ad14: +1 49.217.128.35 11/30 22:59
31F:推 fish2520: B+1 223.136.12.71 11/30 23:25
32F:推 volerorange: +1 114.27.98.63 12/01 00:02
33F:推 Qsilly: +1 39.8.224.35 12/01 00:06
34F:推 liebenHYY: +1101.10.32.181 12/01 04:53
35F:推 dora2627288: +1 49.218.69.11 12/01 07:47
36F:推 lvyliu: +1 42.73.229.89 12/01 11:11
--
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.218.157
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1543636688.A.700.html ※ 編輯: m3u4z8z8 (111.255.218.157), 12/01/2018 11:58:25
37F:推 star0609: +1 118.163.227.9 12/01 12:05
38F:推 iergy: +1 114.27.79.169 12/01 12:48
39F:推 gratin: +1 114.47.14.97 12/01 13:22
40F:推 miyami0310: +1 39.10.103.119 12/01 13:58
41F:推 carmore: +1 117.19.40.199 12/01 14:16
42F:推 ty666: b+1 61.230.161.177 12/01 14:49
43F:推 princess0711: A+1 114.47.128.246 12/01 15:49
44F:推 cpncpncpn: 皆可+1 123.195.76.58 12/01 15:59
45F:推 tryit257861: +1 39.12.96.122 12/01 16:54
46F:推 cuteioiop: +1 39.10.230.246 12/01 17:10
47F:推 esme1210: b+1 114.44.79.191 12/01 17:13
48F:推 flutenew: +1 101.10.0.134 12/01 18:14
49F:推 memoryyou: +1 111.82.5.1 12/01 18:56


50F:推 GUEY: +1 114.136.15.29 12/01 19:36
51F:推 SSLXDD: 他+1111.252.115.211 12/01 20:13
52F:推 z84329: A+1223.139.229.219 12/01 20:16
53F:推 ster: +1 122.121.82.217 12/01 20:24
54F:推 uubebe: +1223.140.3.132 12/01 21:31
55F:推 tpbetty: +1223.140.193.144 12/01 21:50
56F:推 lorasasa: +1 114.45.125.18 12/01 21:55
57F:推 veraf: +1 42.73.162.95 12/01 21:58
58F:推 jenny80221: +1 114.136.140.94 12/01 22:17
59F:推 jamie2362000: +2 42.76.124.166 12/01 22:28
60F:推 princetamaki: +1 175.96.85.184 12/01 22:43
61F:推 paigean: +1 223.138.35.63 12/01 23:40
62F:推 lily64: +1 111.82.155.236 12/01 23:41
63F:推 dumoki: +1 27.242.199.155 12/02 00:01
64F:推 lalamomoa: +1 223.141.1.82 12/02 00:09
65F:推 wt728: +1 101.8.133.12 12/02 00:29
66F:推 cindy0915: b+1 110.26.203.118 12/02 01:06
67F:推 jo0929: +1220.134.138.144 12/02 01:39
--
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.50.188.67
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1543737146.A.475.html ※ 編輯: m3u4z8z8 (110.50.188.67), 12/02/2018 15:52:45
68F:推 tomadochen: +1 49.215.136.116 12/02 17:33
69F:推 bearcatmango: +1 218.35.160.45 12/02 18:32
70F:推 lollywawa74: +1 111.241.43.236 12/02 21:36
71F:推 hiby: +1 114.36.249.210 12/02 23:14
72F:推 she310: +1 118.168.36.147 12/03 00:15
73F:推 tothrod: +1 114.42.90.139 12/03 01:01
74F:推 yuki1107: +1111.243.192.215 12/03 08:39


75F:→ m3u4z8z8: tsz0409 211.72.118.118 12/03 10:47
76F:推 facetomusic: +1 111.254.73.51 12/04 05:02
--
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.118.118
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1543883678.A.CEA.html
77F:推 a29492398: A+2 111.249.6.199 12/04 09:23
78F:推 shepherd72: A+1 36.230.161.9 12/04 09:34
※ 編輯: m3u4z8z8 (211.72.118.118), 12/04/2018 10:21:56
79F:→ m3u4z8z8: + zoroku 211.72.118.118 12/04 11:01
80F:推 ron: +1 111.82.183.167 12/04 11:08
81F:推 chibyuarashi: B+1 223.136.69.28 12/04 11:42
82F:推 iamkidding: b+1 223.137.93.157 12/04 12:57
83F:推 tinahou: A+1 49.215.151.242 12/04 13:40
84F:推 cpncpncpn: +1 42.76.33.213 12/04 14:02
85F:推 yuyusica: +1 42.72.39.188 12/04 15:52
86F:→ m3u4z8z8: + Umiko 211.72.118.118 12/04 16:21
87F:→ ichii04: +1 42.73.240.208 12/04 16:36
88F:推 hateforever9: +1 101.15.11.137 12/04 16:48
89F:推 fish2520: B+1223.136.120.225 12/04 16:54
90F:推 she310: +1 B款111.241.188.112 12/04 17:19
91F:推 peising: +1 114.36.141.127 12/04 17:52
92F:推 linnaibear: +1 118.166.76.240 12/04 19:12
93F:推 z84329: +1223.139.229.219 12/04 19:18
94F:推 weto2149: +1 114.40.75.107 12/04 19:43
95F:推 qq37254pp: +1 42.73.29.138 12/04 20:01
96F:推 tott: B+1 1.160.115.95 12/04 20:01
97F:推 impudding: +1 110.50.155.60 12/04 20:08
98F:推 wws2015: +1 27.246.171.111 12/04 20:48
99F:推 tomadochen: +1 101.8.128.79 12/04 20:49


100F:推 seas42: +1223.137.208.236 12/04 21:10
101F:推 HeartAddress: A+1,開團請通知,感謝您118.150.154.248 12/05 02:51
102F:→ kzDahlia: +1114.136.245.103 12/05 04:41
103F:推 melody0708: +1 223.139.154.66 12/05 05:25
104F:→ m3u4z8z8: + irinechen 211.72.118.118 12/05 09:59
--
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.118.118
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1543975233.A.C32.html
105F:推 milk70075: +1 125.227.73.190 12/05 10:14
106F:推 wcw810: A+1 223.137.42.24 12/05 10:31
107F:推 hiby: +1 124.12.212.220 12/05 11:03
108F:推 tallgina: +1 61.56.15.3 12/05 11:14
109F:推 revelation66: A+1 101.12.226.58 12/05 11:31
110F:推 cindy0915: B+1 27.52.192.217 12/05 11:51
111F:推 smileface615: +1 101.15.216.167 12/05 12:38
112F:推 iceice09: +1 42.73.230.89 12/05 12:42
113F:推 colorpink: A+1 B+1 101.14.193.24 12/05 12:42
114F:推 pinkpetal: +1 118.170.78.124 12/05 12:50
115F:推 chibonjour: +1 101.13.98.211 12/05 13:17
116F:推 SunnyCarina: +1 122.116.62.116 12/05 14:04
117F:推 yolklu: +1 223.139.60.187 12/05 15:27
118F:推 girl5627: +1 101.10.83.193 12/05 15:29
119F:推 ttssmm: +1 101.9.114.102 12/05 18:04
120F:推 vomp612: +1 1.164.205.234 12/05 18:30
121F:推 oceanholic: A+1 223.138.64.187 12/05 19:13
122F:推 grmoon: +1 120.109.224.9 12/05 22:36
123F:推 XINJI: +1 114.27.0.60 12/05 23:09
124F:推 Cyulinn: A+1223.137.242.229 12/06 00:01


125F:推 ioneisport: +1 1.162.234.44 12/06 00:01
126F:→ rachelhead: +1 60.251.35.251 12/06 00:10
127F:推 luv7m6: +1 111.83.23.174 12/06 00:29
128F:→ dumoki: +1 27.52.0.183 12/06 01:17
129F:推 ookk: A+1 180.217.86.75 12/06 02:54
--
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.118.118
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1544063455.A.FA5.html
130F:推 RoseBeer: +1 203.67.15.50 12/06 10:38
131F:推 agirleva: +1 180.217.93.76 12/06 10:39
132F:推 neg: +1 42.73.89.81 12/06 11:04
133F:推 my123bear: +1 117.19.80.106 12/06 11:38
134F:推 lovehanshin: +1 223.136.46.8 12/06 11:55
135F:推 emily70126: +1 220.132.137.4 12/06 12:06
136F:推 mia249: +1~2223.140.165.242 12/06 13:42
137F:推 monica05373: +1 211.21.180.58 12/06 13:59
138F:推 mintonly: +1 101.15.18.189 12/06 16:45
139F:推 pincheese: B+1 59.124.9.153 12/06 16:59
140F:推 she310: B+1 101.13.35.164 12/06 17:39
141F:推 OTHERLIU: +1 123.192.80.61 12/06 20:20
142F:推 rpy: +1 61.227.117.31 12/06 20:56
143F:推 heavenwhite: +2 114.47.20.195 12/06 21:16
144F:推 youngsu: b+1 125.224.13.238 12/06 22:21
145F:推 esme1210: b+1 36.228.71.108 12/06 22:26
146F:推 yunya23: +1 110.50.144.50 12/06 22:50
147F:推 stylen0125: +1 175.181.186.31 12/06 23:00
148F:推 psaumes: +1 119.65.25.5 12/07 00:36
149F:→ SSLXDD: +1 123.110.36.100 12/07 06:19


150F:推 shichern: +1 39.10.4.209 12/07 07:09
151F:推 QuitSnoopy: +1 114.27.141.50 12/07 07:49
152F:推 galaxy34: +1 163.30.28.20 12/07 08:30
153F:推 EL73: +1106.105.207.112 12/07 08:52
154F:→ tinkerbellll: +1 114.136.34.223 12/07 12:09
155F:推 esme1210: b+1 42.72.128.6 12/07 14:15
156F:推 mra2284: A+1 101.13.97.113 12/07 15:22
157F:推 f860260: +1 60.248.81.190 12/07 16:42
--
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.118.118
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1544177927.A.34A.html
158F:推 hecate39101: +1 42.75.192.3 12/07 20:14
159F:推 muling: +1 120.126.142.35 12/07 21:26
160F:推 sala7by: +1111.248.173.245 12/07 22:11
161F:推 octsix30: +1 61.63.119.58 12/07 22:14
162F:推 fasia: +1223.137.210.184 12/07 23:08
163F:推 cindywang079: A+1 101.10.36.140 12/08 01:09
164F:推 settling10: +1 27.242.39.182 12/08 03:16
165F:推 sunnyhoney: +1 114.136.88.148 12/08 06:21
166F:推 VeraCharles: +2 150.117.72.214 12/08 06:23
167F:推 ad14: +1 49.219.145.218 12/08 13:59
168F:推 impudding: B+1 1.200.215.33 12/08 14:26
169F:推 auxetc: a+1223.141.228.214 12/08 17:35
170F:推 nicefood: +1175.180.171.199 12/08 18:21
171F:推 katherinkoko: B+1 42.72.211.128 12/08 19:05
172F:→ babieurl: +1 42.72.217.152 12/08 23:04
173F:推 loveteramesu: +1 111.253.16.162 12/08 23:44
174F:推 crystalye: +1223.137.212.106 12/09 00:00


175F:→ ivan2717: +1114.136.230.184 12/09 08:03
176F:推 a29492398: +1 223.137.146.5 12/09 10:04
177F:推 tulips001819: +1 42.74.42.222 12/09 13:38
178F:推 jansusu: +1 223.136.90.53 12/09 16:25
179F:推 daphnemorita: +1175.180.210.234 12/09 17:27
180F:推 ching2982: +1114.136.144.249 12/09 17:41
181F:推 adoration: +1 114.136.131.51 12/09 21:21
182F:推 ichii04: +1 218.161.27.152 12/11 00:48like 熱門文章
like.gif 您可能會有興趣的文章
icon.png[食記] 台中西屯路二段 三姊妹雲緬小吃
icon.png[眼殘] 瓶蓋我猜不透你
icon.png[分享] 楚門 Trumon G-1852S 簡易開箱心得
icon.png[公告] 置底醫生的那篇推文
icon.pngRe: [洽特] [柚木N’]ずっと好きだった 第六話
icon.pngRe: [閒聊] 月曜日のたわわ
icon.png[創作] 自製孵蛋器
icon.png[問題] 需要縮鼻翼嗎
icon.png[美圖] 160407 Nana @SURE 四月號雜誌(2016)B
icon.png[心得] 紅米Note3特製版刷機
icon.png[情報] 公家機關單辦門號案
icon.png[閒聊] 同人漫畫分享-西野 ININ聯盟2即將上硬
icon.png[心得] 蒼の海賊龍 地獄 執行者16PT
icon.png[問題] 這是烙印嗎?LG G5 speed
icon.png[資訊] ivideo wifi FB粉絲優惠序號
icon.png[問題] 41901 的耳機有比 E9 原廠耳機 好嗎?
icon.png[閒聊] 尋訪東京吉原泡泡浴心得
icon.png[討論] 沒有隊長X巴奇以外的選擇了嗎?
icon.png[情報] 顏值高:小米Note2綠色/紫色版亮相CES20
icon.pngRe: [討論] 中華大4G金省/金讚/大七喜購機價格整理
icon.png[問題] 請問鄭守柔醫師還有在看診嗎?
icon.png廚房報價單
icon.png[閒聊] 真的很喜歡這位姊姊>////<
icon.png[討論] 大家小時候暗戀的卡通男主角?
icon.pngRe: [難過] 林奕含好像走了
icon.pngRe: [閒聊] 女生會討厭胸奴人嗎?
icon.png[正妹] 清水あいり  (奶大圖多)
icon.png[正妹] 大胃王正妹 千千
icon.png[爆卦] 小英競選總部開幕 整條街擠爆看不到盡頭
icon.png[LIVE] 奶酪陷阱 EP14
icon.png[大哭] 這樣穿才是流行
icon.pngRe: [16冬] 為這美好的世界獻上祝福! 02
icon.png[情報]原價屋!EZLINK Panzer V 240GB只要1680元
icon.png[閒聊] 腦袋在晃動到底是什麼感覺?
icon.png[情報] 石頭微博更新
icon.png[神人] ULT - 100 第四位女優
icon.png[新聞] 《閃亂神樂PBS》釋新角 禁斷角色「小百
icon.pngRe: [閒聊] 精靈幻想記(有雷)
icon.png[抱怨] 淘寶增利物流也稱重的太不老實了
icon.png[轉錄] 7.0上線後你該做的事情及介紹 不完全指北

請輸入看板名稱,例如:Soft_Job站內搜尋

TOP